Privacy statement

Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging, gevestigd aan Noorderplein 101, 7811 MG Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens:
  De Kunstbeweging
  Noorderplein 101, 7811 MG Emmen
  Telefoon: 0591-230001
  info@dekunstbeweging.nl
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
  Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – Mailadres
  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  – Bankrekeningnummer
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief
  – Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens Personen Bewaartermijn Doel
NAW gegevens deelnemers themabijeenkomsten, telefoonnummers en mailadressen Deelnemers thema
bijeenkomsten
2 jaar Uitnodigen, mailen vervolgbijeenkomst
Nieuwsbrief mailadressen Abonnee nieuwsbrief Tot wederopzegging Versturen nieuwsbrief (info)
Mailing Amateurkunst: mailadres Besturen AK verenigingen Tot wederopzegging Informatieverstrekking
Foto- en filmopnames Deelnemers activiteiten DKB 2 jaar Uitingen op social media
Kopie ID bewijs Indieners verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging Max. 4 weken Voldoen aan de rechten van betrokkenen

Voor alle gegevens die nodig zijn voor financiële afhandeling geldt de wettelijke bewaartermijn die op de site van de Belastingdienst staat.

 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.De Kunstbeweging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging gebruikt uitsluitend analytische cookies. Deze stellen ons in staat het website bezoek te meten. Hiermee krijgen we inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht, naar welke informatie mensen op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kunstbeweging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jan.hultink@dekunstbeweging.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dekunstbeweging.nl.